Crossword Puzzle

Araling Panlipunan Crossword Puzzle

Across

 1. kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi sa pangangasiwa ng pamahalaan. (karapatang-politikal)
 2. tumutukoy sa kasarian- babae o lalaki. (sekswalidad)
 3. isang sosyo-kultural na konsepto na tumutukoy sa estado ng pagiging babae o lalaki. (gender)
 4. pagkakaakit sa kabaligtaran ng iyong kasarian- babae sa lalaki at lalaki sa babae. (heterosexual)
 5. pagkakaramdam ng atraksyon sa kung sino man. (pansexual)
 6. tumutukoy sa pagiging babae o lalaki batay sa pisikal na kaanyuan. (sex)
 7. kultural at personal; nakatatakda paano magiisip at gumalaw ang isang tao sa lipunan (gender-role)
 8. umiiral sa mga aspekto ng lipunan gaya ng trabaho at edukasyon. (sexism)

Down

 1. tumutukoy sa mga pamantayan na naglalayon na mapangalagaan ang mga tao mula sa mga politikal,legal at panlipunang pang-aabuso (karapatang-pantao)
 2. karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ito ipagkaloob ng Estado. (natural-rights)
 3. listahan ng mga pinagsama-samang karapatan ng bawat tao. (bill-of-rights)
 4. isang uri ng suliranin na nakaaapekto ang paglabag sa karapatang pantao sa mental na kaisipan ng mga nagiging biktima nito. (sikolohikal)
 5. mula sa iba't-ibang pangkat etniko sa Mindanao. (lumad)
 6. kung saan namatay ang 20 bilanggo noong 2002 dahil sa pag-aalsa sa loob ng kulungan. (brazil)
 7. unang nagdeklara ng kasarian at ibinalak sundan ng Croatia. (slovenia)
 8. mga taong hindi madaling uri-uriin bilang babae o lalaki. (intersex)
 9. nagpapakita ng di-wasto,di-patas na pagtrato sa isang tao o pangkat. (diskriminasyon)
 10. nagaganap sa pamamagitan ng internet at ang kapalit ay perang ipinapasa gamit ang electronic transfer (cyber-sex)
 11. pangunahing dahilan ng mga indibidwal sa pagpasok sa prostitusyon. (kahirapan)

["ethnic-cleansing", "sexual-orientation", "gender-identity", "peer-group", "gender-neutrality", "prostitusyon", "panlilinlang", "pang-aabuso", "demograpiya", "adolescent", "gender-stereotyping"]

Top Downloads